Obiekt sportowy ZBIERSK

Obiekt Sportowy ZBIERSK


Lata 1965-2008

W latach tych trwały bieżące naprawy w budynku pawilonu sportowego obiektu.

Zostały pomalowane pomieszczenia wewnątrz, wymieniono część urządzeń sanitarnych (umywalki) , zamontowano nowe górnospłuki w ubikacjach, zainstalowano bojler elektryczny w szatni gości , który zabezpieczał dla obydwu drużyn obydwu drużyn ciepłą wodą podczas zawodów. Sukcesywnie naprawiano uszkodzone deski na ławeczkach dla widowni, naprawiono wymieniając część siatki ogrodzeniowej od strony zachodniej , wschodniej i północnej w ilości 200mb.

W 1977 roku odmalowano elewację budynku pawilonu, słupki ogrodzeniowe, bramę wjazdową, urządzenia na boiskach na boiskach do siatkówki i koszykówki, wymieniono bramki drewniane na metalowe na boisku do piłki nożnej, wykonano drewniane ubikacje szt.2 dla widowni (ustawiono je przy ogrodzeniu po stronie południowej ) poprawiono płytę boiska do piłki nożnej przesiewając i wałując trawę, wykonano z elementów stalowych znicz olimpijski na otwarcie spartakiady i umiejscowiono go na stronie południowej w lewym narożniku boiska do piłki nożnej. Wszystkie te prace były podyktowane Spartakiadą Cukrowni Wielkopolskich , której Cukrownia Zbiersk była gospodarzem.

W latach 1981-1982 przez teren obiektu budowana jest estakada CO do bloku czteropiętrowego, co umożliwiło wykonanie instalacji w budynku pawilonu i podłączenie go w układ ogrzewania. Powstaje również instalacja nagłaśniająca z radiowęzłem wewnętrznym i zewnętrznym.

W 1985 roku zostaje zlikwidowany magazynek sprzętu (do przygotowania boisk do zawodów) w miejsce którego powstały dwa prysznice , które powiększyły pomieszczenia szatni zmniejszając po jednej umywalce, wymieniono toalety i zainstalowano dolnospłuki, zamontowano nowe baterie nad umywalkami, położono płytki posadzkowe i wykonano boazerie w szatniach, zainstalowano wieszaki.

W latach 1987-1989 dobudowano do istniejącego budynku pawilonu pomieszczenia – magazyn sprzętu , pokój dla sędziów wraz z ubikacją, oraz toalety żeńsko-męską dla widowni. Modernizacja ta była podyktowana przepisami Wielkopolskiego i Kaliskiego Związku Piłki Nożnej. Materiały zużyte do wykonania odbudowy tych pomieszczeń klub otrzymał w całości od Cukrowni a prace budowlane wykonali pracownicy firm budowlanych: T. Zawiasy, W. Wawrzyniaka, S. Andrzejewskiego, Z. Wesołowskiego. Instalację WOD-KAN i CO Firma B. Biegański. Stolarkę, instalację elektryczną Dział Budowlany i Elektryczny Cukrowni.

Dobudowany budynek posiada kubaturę:

7,40 x 6,0 x 3,49 – 187,60m3

Powierzchnia użytkowa:

Magazyn sprzętu - 12,25 m2

Pokój sędziów - 12,25 m2

Toaleta sędziów - 2,75 m2

Toalety dla Widowni - 3,75 m2 (żeńska) 5,00 m2 (męska)

W tym samym roku tj. 1989 następuje fizyczna likwidacja murowanego śmietnika (zastąpiono metalowymi koszami ) oraz szamb ścieków) , budynek pawilonu zostaje podłączony rurociągiem fi 150 (kamionka) do istniejące kanalizacji ścieków sanitarnych Cukrowni.

W latach 1989-1999 ograniczono się do minimum skupiając się na utrzymaniu urządzeń obiektu jak w jak najlepszym stanie choć sytuacji ekonomiczna Cukrowni nie była sprzyjająca.

W roku 1999 z inicjatywy Szczuckiego Andrzeja, Prokury Witolda i przychylnej decyzji dyrektora Cukrowni Kujawy Henryka podjęto decyzję o modernizację obiektu sportowego.

W celu uregulowania własności zarząd Klubu CKS ZBIERSK przekazuje swoją własność, budynek pawilonu sportowego w formie dzierżawy Cukrowni Zbiersk S.A gdyż w ten sposób Cukrownia będąc właścicielem całego obiektu, w myśl istniejących przepisów może sfinansować modernizację całego obiektu.

Zarząd klubu wspólnie z dyrekcją Cukrowni Zbiersk S.A ustala prace do wykonania.

W czynie społecznym w urlopach i wolne soboty następuje demontaż ogrodzenia obiektu i krawężników wyposażenia boisk do koszykówki i siatkówki oraz skoczni , rzutni, likwidacja barierek i słupków pod ławeczki po stronie wschodniej.

Następnie następuje zaoranie boiska do piłki nożnej i położenie trzech i jednej zbiorczej nitki melioracyjnej o łącznej długości 400mb.

Wzdłuż krawężnika bieżni po stronie zachodniej od ujęcia sprzed budynku pawilonu zostaje położony rurociąg wodny z pięcioma ujęciami do podlewania boiska do piłki nożnej.

Do wszystkich prac związanych z pracami ziemnymi Cukrownia daje do dyspozycji koparki, ładowarki, obsługa pracuje społecznie.

Latem 200 roku płyta boiska zostaje wyrównana i obsiana trawą. Prace te wykonuje jako sponsor swoim sprzętem Tadeusz Zawiasa.

W roku 2000 wytyczona i wykonano okrawężnikowanie w miejscu byłych boisk do siatkówki i koszykówki. Kort do tenisa ziemnego .

W okresie kampanii buraczanej 2000-2002 na placu przyszłego kortu zgromadzono odsiew od kamienia wapiennego od Cukrowni pod nawierzchnię asfaltową.

W roku 2001 powstaje również scena z elementów betonowych. Konstrukcja z rurek (zadaszenie) przy siedziskach dla widowni. Rozpoczynają się prace po zgromadzeniu elementów ogrodzenia obiektu. Na terenie Cukrowni w pomieszczeniach parterowych kotłowni pracownicy działu Energetycznego i Produkcyjnego wykonują przęsła dla sektora widowni a następnie Dział Produkcyjny maluje na obiekcie. Przy wykonywaniu ogrodzenia betonowego uczestniczą wszystkie działy Cukrowni Zbiersk. Największy wkład we wszystkie prace na obiekcie sportowym mają działy: Energetyczny. Produkcyjny i Mechaniczny.

Zostaje powiększony sektor dla widowni do 500 miejsc siedzących. Estrada z elementów betonowych zostaje usytuowana przy korcie do tenisa ziemnego wraz z zamontowanymi ławeczkami dla widowni. Estrada zostaje zadaszona elementami z blachy oraz doprowadzono instalację elektryczną.

W tym samym okresie trwają prace modernizacyjne w pawilonie sportowym. W świetlicy zostaje wykonany parkiet z płyt panelowych, gruntowny remont okien wraz z parapetami, z boazerii o wysokości 1mb, wymiana grzejników i malowanie ścian, okratowanie zewnętrzne okien. Szatnie dla zawodników w części sanitarnej zostają całkowicie przebudowane, powstają kabiny prysznicowe (3 w każdej szatni). Jedna nowa toaleta i po 5 umywalek , na ścianach i posadzce położono płytki. Wymieniono drzwi wejściowe do szatni. Pomalowano pomieszczenia, wymieniono oświetlenie.

W miesiącu wrześniu 2003 roku dzięki przychylności sponsorów zakończono budowę kortu do tenisa ziemnego. Nawierzchnię asfaltową wykonała firma SKANSKA. Koszt położeniu asfaltu opiewał na kwotę 7 tys. złotych. W tym samym miesiącu działacz zarządu klubu wykonali linię na korcie i przy współudziale kibiców wykonano ściany w tylnych częściach kortu, konstrukcję z rurek i siatka ogrodzeniowa oddając go do użytku.

Zostają wykonane dwa boksy z zadaszeniem i ławeczkami dla zawodników rezerwowych po stronie zachodniej, za bieżnią boiska.

Wiosną 2005 roku podjęto decyzję o wycięciu wszystkich drzew na terenie obiektu. Pracę z wycięciem i dostawą drzewa do Tartaku w Zbiersku zlecono pracownikom nadleśnictwa Grodziec. Uzyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i bieżącą działalność klubu.

Na przełomie roku 2006/2007 wykonano kosztem bieżni po stronie południowej boisko treningowe do piłki nożnej.

W 2008 roku wykonano garaż na sprzęt z elementów stalowych z posadzką i podjazdem betonowym. Położono również płytki posadzkowe na podcieni pawilonu.

Odmalowano elewację całego pawilonu i wewnętrzne ściany pomieszczeń, okna i drzwi. Na frontowej ścianie pawilonu sportowego wykonano reklamę logo klubu, barwy i znaki reklamujące Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk w Zbiersku.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości